Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

Regulamin VII Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII

 

I. OGÓLNE WARUNKI

 1. VII Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII, zwany dalej „Turniejem” organizowany jest przez Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”.

 2. Turniej jest włączony do Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

 3. Turniej odbędzie się w terminie 7-10 grudnia 2016 r. w siedzibie Akademii, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław.

 

II. UCZESTNICY

Uczestnikami Turnieju mogą być dyrygenci chóralni, studenci lub absolwenci polskich uczelni muzycznych i zagranicznych uczelni artystycznych urodzeni po 1 stycznia 1986 roku.

 

III. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego uczestnika, znajdującego się na stronie internetowej Turnieju www.towardspolyphony.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego uczestnika określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy:

  1. aktualną fotografię portretową,

  2. skan dokumentu tożsamości z datą urodzenia,

  3. skan dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ich kontynuowaniu,

  4. nagranie wideo (15 minut pracy z zespołem z ostatnich 2 lat - próba lub koncert).

 3. Mile widziana jest również rekomendacja rektora uczelni, jeśli kandydat taką reprezentuje.

 4. Nagranie wideo, fotografia i skany dokumentów powinny być załadowane do jednego z serwisów do przechowywania danych (np. Dropbox, SkyDrive, Box, Dysk Google). Linki do dokumentów i nagrania należy podać w formularzu.

 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Turnieju.

 6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2016 roku.

 

IV. ZASADY KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW

 1. Kandydatów kwalifikować będzie komisja złożona z członków Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na podstawie zgłoszeń zawierających komplet wymaganych Regulaminem dokumentów.

 2. Do pierwszego etapu Turnieju zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 16 kandydatów.

 3. Komisja może stworzyć listę rezerwową.

 4. Lista osób zakwalifikowanych do I etapu Turnieju ogłoszona zostanie na stronie internetowej: http://www.amuz.wroc.pl oraz www.towardspolyphony.pl do dnia 30 września 2016 roku; osoby zakwalifikowane do Turnieju zostaną ponadto pisemnie powiadomione przez organizatorów do dnia 5 października 2016 roku.

 

V. OPŁATY

 1. Uczestnicy dopuszczeni do Turnieju zobowiązani są do dnia 10 października 2016 roku wpłacić opłatę konkursową w wysokości 60 euro (lub równowartość w PLN według średniego kursu NBP dnia).

  Dane do przelewu:

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  50-043 Wrocław
  pl. Jana Pawła II nr 2
  Numer konta bankowego:
  Bank Zachodni WBK
  40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

  IBAN: PL 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428, SWIFT/BIC: WBKPPLPP

  z dopiskiem: W STRONĘ POLIFONII

 2. Niewpłacenie opłaty konkursowej w terminie określonym w pkt. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.

 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju po dniu 1 października 2016 r. opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

 4. Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie dla uczestników biorących udział w danym etapie.

 5. Od momentu niezakwalifikowania do dalszych przesłuchań ewentualny dalszy pobyt w hotelu oraz wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (licząc od rozpoczęcia kolejnej doby hotelowej).

 6. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom przebywają we Wrocławiu na koszt własny.

 7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników Turnieju.

 

VI. ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJU

 1. Turniej składa się z trzech etapów, w których oceniana jest praca nad utworami przygotowanymi przez zespoły:

  1) ETAP I: PIEŚŃ ROMANTYCZNA i SAKRALNA MUZYKA DAWNA

  • A: pieśń romantyczna
   Limit czasu: 10 minut
   Zespół: Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

  • B: sakralna muzyka dawna
   Limit czasu: 10 minut
   Zespół: Chór Kameralny Senza Rigore Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

  Praca nad dwoma utworami wylosowanymi z ośmiu podanych w programie pierwszego etapu.
  Do losowania utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – pieśń romantyczna, B – sakralna muzyka dawna).
  Uczestnicy losują (losowanie bez zwracania) po jednym utworze z każdej grupy.
  Losowanie utworów odbędzie się 7 grudnia 2016.

  2) ETAP II ŚWIECKA MUZYKA XX WIEKU

  • A: pieśń
   Zespół:
   Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  • B: madrygał
   Zespół:
   Chór Narodowego Forum Muzyki

  Limit czasu: 45 minut; uczestnik sam decyduje o wewnętrznym podziale próby.

  Praca nad dwoma utworami wylosowanymi z ośmiu podanych w programie drugiego etapu. Do losowania
  utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – pieśń, B – madrygał).
  Uczestnicy losują (bez zwracania) po jednym utworze z każdej grupy.
  Losowanie utworów odbędzie się 8 grudnia 2016.

  3) ETAP III MUZYKA WSPÓŁCZESNA

  • A: współczesny utwór w notacji tradycyjnej
   Limit czasu: 30 minut (próba przedpołudniowa)
   Zespół: Chór Narodowego Forum Muzyki (I skład)

  • B: współczesny utwór w zapisie awangardowym
   Limit czasu: 30 minut (próba popołudniowa)
   Zespół:Chór Narodowego Forum Muzyki (II skład)

  Praca oraz koncertowe wykonanie dwóch utworów wylosowanych sześciu podanych w programie etapu.
  Utwory podzielone zostały na dwie grupy (A – zapis tradycyjny, B - awangarda).
  Każdy uczestnik losować będzie po jednym utworze z każdej grupy.
  Każdy uczestnik pracuje dwukrotnie: 30 minut nad utworem A oraz po przerwie obiadowej 30 minut nad utworem B.
  Losowanie utworów odbędzie się 9 grudnia 2016.

   

  Do ETAPU I zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 16 kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.

  Do ETAPU II zakwalifikowanych zostanie 8 uczestników etapu pierwszego z najwyższą punktacją.

  Do ETAPU III zakwalifikowanych zostanie 5 uczestników z najwyższą punktacją z etapu drugiego.


 

VII. NAGRODY

 1. Międzynarodowe Jury Turnieju może przyznać następujące nagrody:

  I NAGRODA

  nagroda pieniężna w wysokości 8 000PLN

  dyplom

  II NAGRODA

  nagroda pieniężna w wysokości 5 000PLN

  dyplom

  III NAGRODA

  nagroda pieniężna w wysokości 3 000PLN

  dyplom

  WYRÓŻNIENIA

  w wysokości 1000PLN

  dyplom

 2. Regulamin dopuszcza możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych.

 3. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 4. Decyzje Jury są ostateczne.


 

VIII. PRZEBIEG TURNIEJU

ŚRODA 7 GRUDNIA 2016 r.

do 16.00 przyjazd jurorów i uczestników

Sala Senatu Akademii Muzycznej:

19.00 spotkanie uczestników z jurorami, losowanie kolejności i utworów do etapu I

 

CZWARTEK 8 GRUDNIA 2016 r.

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

10.00 oficjalne rozpoczęcie konkursu, prezentacja Jury i uczestników

10.30-12.05 przesłuchania I etapu (4 osoby)

12.35-14.10 przesłuchania I etapu (4 osoby)

przerwa obiadowa

16.00-17.35 przesłuchania I etapu (4 osoby)

18.05-19.40 przesłuchania I etapu (4 osoby)
 

ok. 20.30 ogłoszenie wyników I etapu
losowanie kolejności i utworów do etapu II

 

PIĄTEK 9 GRUDNIA 2016 r.

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

10.00-11.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

12.00-13.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

przerwa obiadowa

15.00-16.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)

17.00-18.35 przesłuchania II etapu (2 osoby)
 

ok. 19.30 ogłoszenie wyników II etapu
losowanie kolejności i utworów do etapu III

 

SOBOTA 10 GRUDNIA 2016 r.

Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

9.30-10.00 przesłuchania III etapu utwór A (3 osoby)
10.05-10.35
10.40-11.10

11.40-12.10 przesłuchania III etapu utwór A (2 osoby)
12.15-12.45

przerwa obiadowa

13.45-14.15 przesłuchania III etapu utwór B (3 osoby)
14.20-14.50
14.55-15.25

15.55-16.25 przesłuchania III etapu utwór B (2 osoby)
16.30-17.00

ok. 17.45 ogłoszenie wyników

20.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej:

rozdanie nagród, koncert laureatów, zakończenie Turnieju

 


IX. REPERTUAR TURNIEJU

ETAP I

A PIEŚŃ ROMANTYCZNA:

 • Johannes Brahms Nachtwache I op. 104 nr 1

 • Johannes Brahms Nachtwache II op. 104 nr 2

 • Johannes Brahms Letztes Glück op. 104 nr 3

 • Johannes Brahms Verlorene Jugend op. 104 nr 4

B SAKRALNA MUZYKA DAWNA

 • Mikołaj Zieleński Benedicimus Deum Coeli (In Festo SS Trinitas)

 • Mikołaj Zieleński In monte oliveti

 • Bartłomiej Pękiel Missa pulcherrima: Kyrie

 • Bartłomiej Pękiel Missa pulcherrima: Sanctus i Benedictus


 

ETAP II

A PIEŚŃ

 • Karol Szymanowski A chtóz tam puka

 • Karol Szymanowski Niech Jezus Chrystus

 • Karol Szymanowski Bzicem kunia

 • Karol Szymanowski Panie muzykancie, prosim zagrać walca

B MADRYGAŁ

 • Morten Lauridsen O've lass' il bel viso? (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Io piango (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Luci serene e chiare (Madrigali: Six Fire Songs)

 • Morten Lauridsen Se per havervi, oime (Madrigali: Six Fire Songs)


 

ETAP III

A KOMPOZYCJE TYPOWO TRAKTUJĄCE GŁOS

 • Andrzej Koszewski Ad musicam

 • Miłosz Bembinow Veni Sancte Spititus

 • Przemysław Szczotka Tutelaris Wratislaviae

(I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie kompozycji chóralnej WROCŁAW - EUROPEJSKA STOLICA KULTURY; partytura autorska, zostanie przesłana po zakwalifikowaniu kandydata)
 

B KOMPOZYCJE TRAKTUJĄCE GŁOS W SPOSÓB NIEKONWENCJONALNY

 • Perttu Haapanen Readymade Alice

 • Frederik Nayrinck Quasi-Palindrom II

(partytura autorska, zostanie przesłana po zakwalifikowaniu kandydata)

 • Gundega Šmite Akmens Dziesma (Song of Stone)

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu oryginalne partytury jedynie podczas trwania Turnieju.


 

X. OBSERWATORZY

 1. Możliwy jest udział w przesłuchaniach i koncertach Turnieju w charakterze obserwatora. Obserwatorem może być każdy zainteresowany, kto wypełni aplikację na Formularzu zgłoszeniowym obserwatora, znajdującym się na stronie internetowej Turnieju www.towardspolyphony.pl. Wzór Formularza zgłoszeniowego obserwatora określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. Obserwatorzy zobowiązani są do dnia 21 października 2016 roku wpłacić opłatę w wysokości 25 euro (lub równowartość w PLN według kursu dnia) na adres:

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  50-043 Wrocław

  pl. Jana Pawła II nr 2

  Numer konta bankowego: Bank Zachodni WBK

  40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

  z dopiskiem: W STRONĘ POLIFONII

  IBAN: PL 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428, SWIFT/BIC: WBKPPLPP

 3. Wniesienie opłaty jest warunkiem wpisania na listę obserwatorów. W przypadku rezygnacji po dniu 1 października 2016 r. z uczestnictwa opłata za udział w charakterze obserwatora nie podlega zwrotowi.

 4. Organizatorzy nie zapewniają obserwatorom wyżywienia ani noclegów, nie pokrywają kosztów podróży.

 5. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają obserwatorom:

  1. identyfikatory i materiały promocyjne,

  2. możliwość udziału w przesłuchaniach i spotkaniach z jurorami,

  3. materiały poglądowe z repertuarem konkursu,

  4. wejściówki na koncert galowy,

  5. spotkanie metodyczne,

  6. udział w uroczystej kolacji z udziałem laureatów i jurorów konkursu,

  7. zaświadczenia udziału w Turnieju w charakterze obserwatora.


 

XI. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE

Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju z dniem złożenia zgłoszenia:

 1. wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Turnieju, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Akademii bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,

 2. udzielają nieodpłatnie Organizatorowi Turnieju prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych artystycznych wykonań w trakcie Turnieju i Koncertu Laureatów wyłącznie w celach niekomercyjnych w tym promocyjnych i archiwizacyjnych na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, na wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach,

  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na wybranych stronach internetowych,

 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Turnieju zgodnie z oświadczeniem zawartym w zgłoszeniu. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zgłoszeniu przez Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Turnieju.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Organizatorzy mają możliwość odwołania Turnieju z ważnych przyczyn.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia17 marca 2016 r.

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne